BANK SOAL

Baca catatan dongéng ieu pikeun ngajawab soal nomor 9 jeung 10! Usum katiga kawilang panjang, panon poé karasa panas morérét. Jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh. Di hiji rungkun, peucang ngiuhan bangun nu horéam lunta. Geus teu werat eun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban dahareun. Awakna begang kari kulit jeung tulang. Leumpangna gé geus rarampéolan. Keur huleng mikiran nasib na, teu kanyahoan timana jolna, ujug-ujug korosak ajag nyampeurkeun bari babaung Ieu geuning hakanen aing téh, ceuk ajag. Awas, peucang, manéh ulah boga pikiran lumpat. Kamana ogé moal burung diberi! pokna deui bari angger babaung. Kaasup kana jenis dongéng naon cutatan di luhur?

Baca catatan dongéng ieu pikeun ngajawab soal nomor 9 jeung 10! Usum katiga kawilang panjang, panon poé karasa panas morérét. Jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh. Di hiji rungkun, peucang ngiuhan bangun nu horéam lunta. Geus teu werat eun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban dahareun. Awakna begang kari kulit jeung tulang. Leumpangna gé geus rarampéolan. Keur huleng mikiran nasib na, teu kanyahoan timana jolna, ujug-ujug korosak ajag nyampeurkeun bari babaung Ieu geuning hakanen aing téh, ceuk ajag. Awas, peucang, manéh ulah boga pikiran lumpat. Kamana ogé moal burung diberi! pokna deui bari angger babaung. Kaasup kana jenis dongéng naon cutatan di luhur?

  1. babad
  2. sasakala
  3. fabel
  4. parabel
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. fabel.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca catatan dongéng ieu pikeun ngajawab soal nomor 9 jeung 10! usum katiga kawilang panjang, panon poé karasa panas morérét. jujukutan taya nu jadi, paréang nungtut paraéh. di hiji rungkun, peucang ngiuhan bangun nu horéam lunta. geus teu werat eun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban dahareun. awakna begang kari kulit jeung tulang. leumpangna gé geus rarampéolan. keur huleng mikiran nasib na, teu kanyahoan timana jolna, ujug-ujug korosak ajag nyampeurkeun bari babaung ieu geuning hakanen aing téh, ceuk ajag. awas, peucang, manéh ulah boga pikiran lumpat. kamana ogé moal burung diberi! pokna deui bari angger babaung. kaasup kana jenis dongéng naon cutatan di luhur fabel.

Back to top button