BANK SOAL

You have a headache. What are you going to do?

You have a headache. What are you going to do?

  1. I’m going to play soccer.
  2. I’m going to take Advil.
  3. I’m going to go to the hospital.
  4. I’m going to take a shower.
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. I’m going to take Advil..

Dilansir dari Ensiklopedia, you have a headache. what are you going to do i’m going to take advil..

Back to top button